Discord through the Corona-crisis

Sitting at my desk and by writing these words I hope to express my awe and thankfulness to Esther Noordermeer from the Netherlands as she gave an unbelievable clear lecture on the issue of “Discord through the Corona-crisis.”

Sorry to say that it is in my native language Dutch and so only available for those that understand Dutch.

At the end she talks about a letter she wrote to her Homeland. That letter I will add here in Dutch as well in English.

Afscheid van mijn vaderland

Een brief aan het vaderland naar aanleiding van de invoering van de mondkapjesplicht per 01-12-2020

Mijn lieve vaderland,

Wat er nu geschiedt op jouw grond is ongehoord. Jouw inwoners zijn altijd vrij geweest om te ondernemen, te ontwikkelen en hadden zeggenschap over onze hun eigen leven en lichaam. Maar dat is nu verleden tijd.

We hebben je deels drooggelegd en je gronden geëxploiteerd. Ook vonden wij gas in de diepte. Je akkers geven rijke oogsten, je grasland is voedselrijk, je wateren visrijk en het vee vruchtbaar. We werden talrijk en welvarend. Dat was mogelijk omdat jij zo goed voor ons was. Je bent een gezegend stuk grond middenin de delta van grote rivieren.

Jouw volk heeft wetten gemaakt en rechters aangesteld om zich te beschermen tegen misdadigers, fraudeurs, verkrachters, oplichters, inbrekers enz.. Wetten om goede mensen te beschermen tegen slechte mensen. Maar dat is nu anders. Lief kikkerland, vertel het aan je rivieren, je uiterwaarden, je akkers, je heuvels, je bossen en polders. Stel het veen, de zand- en kleigronden op de hoogte. Een groot onrecht vindt plaats in jou: Getrouwe burgers worden gerekend onder misdadigers. Zij worden behandeld alsof zij anderen met opzet benadelen en sluwe plannen beramen. Echter, geen fraude, geweld of anderszins kleeft aan hen, hun enige misdaad is dat zij geen mondkapje dragen. 

Op straffe van een boete moeten jouw bewoners hun gelaat bedekken en elkaar mijden. Deskundigen hebben hen weten te overtuigen dat hun adem anderen ziek kan maken. Frisse lucht inademen is nu geen recht meer, het is een voorrecht voor medische uitzonderingen.

Nu moet je weten, lief vaderland, dat de maatschappij die jij draagt makkelijk misdaad laat lopen vanwege capaciteitsproblemen of door bewust weg te kijken. Menig drugsbaron, verkrachter en oplichter loopt vrij rond, zelfs wanneer hun naam en adres bekend is. Voor misdadigers is er veel coulance en geduld. Je zou denken dat deze lijn op z’n minst wordt voortgezet voor de ‘misdaden’ die mondkapjes-weigeraars plegen. Schrik niet, vaderland, voor deze getrouwe burgers is een leger boa’s opgeleid, zodat de pakkans hoog is. Winkeliers mogen boa’s inschakelen om te handhaven. Ze geven hun eigen klanten aan. Je gelooft je zeegaten niet!

Ooit waren jouw bewoners vrijgevochten, ondernemende mensen. Nu is het een slaafs en volgzaam volk. Hoe is hun volksaard zo drastisch gewijzigd? Wie heeft hen betoverd? Onze kinderen krijgen een ander vaderland. Zij zijn hier gebotteld en gemangeld, klaargestoomd om hun lot te accepteren. Ik had graag een ander vaderland aan hen doorgegeven. Ik hoop hen te steunen en tot mijn einde mee te lopen in Nederland 2.0.

Zal jij, lief kikkerland, ons blijven verdragen? Hebben wij nog recht op jouw bronnen nu krom recht is en bitter zoet. Als het recht zo wordt verbogen, ga jij wellicht ten gronde. Ooit hoorde je bij ons, maar anderen hebben jou gekaapt. 

De klei zucht, het veen zingt, het zand roept, de zee buldert: “Wie staat op en voert mijn rechtszaak! Spreek waarheid, straf het onrecht en herstel het recht.” Het enige wat ik kan doen, lief vaderland, is jouw noodkreet overbrengen, daar waar het ongehoorde wordt gehoord. 

Lief vaderland, ik neem afscheid van je. Je bent goed voor mij geweest. Wat zal ik je missen!

Farewell to my homeland

A letter to my homeland in response to the introduction of the masking obligation as of 01-12-2020

My dear homeland,

What is happening on your soil now is unheard of. Your residents have always been free to undertake, develop and have control over our own life and body. But that is now a thing of the past.

We have partly reclaimed you and exploited your land. We also found gas in the depths. Your fields yields gave us rich harvests, your pasture is rich in nutrients, your waters are rich in fish and the livestock fertile. We became numerous and prosperous. That was possible because you were so good to us. You are a blessed piece of land in the middle of the delta of great rivers.

Your people have made laws and appointed judges to protect themselves from criminals, fraudsters, rapists, crooks, burglars, etc. Laws to protect good people from bad people. But that is different now. Dear “land of the frogs”, tell your rivers, your flood plains, your fields, your hills, your forests and polders. Inform the peat, sandy and clay soils. A great injustice is taking place in you: Faithful citizens are counted among criminals. They are treated as if they deliberately harm others and devise scheming. However, no fraud, violence or otherwise clings to them, their only crime is that they do not wear a face mask.

Under penalty of a fine, your residents must cover their faces and avoid each other. Experts have convinced them that their breath can make others sick. Breathing fresh air is no longer a right now, it is a privilege for medical exceptions.

Now you should know, dear country, that the society you are carrying easily lets crime run because of capacity problems or by consciously looking away. Many drug lords, rapists and con men are walking around freely, even when their names and addresses are known. There is a lot of leniency and patience for criminals. You would think this line would be continued at least for the “crimes” committed by face masks refusers. Do not be alarmed, homeland, for these faithful citizens an army of boas has been trained, so that the chance of being caught is high. Retailers may use Boa’s to enforce. They indicate their own clients. You don’t believe your tidal inlets!

Once your residents were free-spirited, enterprising people. Now they are a slavish and obedient people. How has their national character changed so drastically? Who put a spell on them? Our children get a different homeland. Here they are bottled and mangled, prepared to accept their fate. I would have liked to have passed on another homeland to them. I hope to support them and run in Nederland 2.0 until my end.

Will you, dear “kikkerland”, continue to put up with us? Are we still entitled to your wells now that crookedly is straight and bitterly sweet. If the law is bent like that, you might perish. You once belonged to us, but others have hijacked you.

The clay sighs, the peat sings, the sand cries, the sea roars: “Who will arise and conduct my case! Speak truth, punish injustice and restore justice.” The only thing I can do, dear country, is convey your cry for help, where the unheard is heard.

Dear country, I say goodbye to you. You’ve been good to me. What will I miss you!

Esther Noordermeer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s